تُتاح هذه الصورة أيضا في: کوردی العربية

2024: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2023: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2022: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2021: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2020: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2019: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2018: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2017: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2016: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2015: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2014: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م

2013: كانونی دووه‌م شوبات ئازار نیسان ئایار حوزه‌یران ته‌مموز ئاب ئه‌یلول تشرینی یه‌كه‌م تشرینی دووه‌م كانونی یه‌كه‌م